Takip Et:

Aydınlatma Metni

Home WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ ve FİZİKİ ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA BEYANI

İşbu Aydınlatma Beyanının amacı BOTEK OTOMASYON(“Şirketimiz”) olarak, Kişisel Veri ve Bilgi güvenliğinizin  sağlanması korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatı ile siz Şirket ve İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına göre kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın elverdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olmak kaydıyla ve başta özel hayata ilişkin gizlilik olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için alınan önlemler kapsamında ,işleyebilecek ve aktarabileceğiz.

Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan Aydınlatma Yükümlülüğümüzüyerine getirmek amacı ile aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu :
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan BOTEK OTOMASYON (‘’Şirketimiz’’), kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Kapsam :
Şirketimiz tarafından ; web sitemizi  ziyaret eden ziyaretçilerimiz  ve Potansiyel Müşterilerimiz  ile Şirket merkezini ziyaret eden fiziki ziyaretçilerimize ait  Kişisel Veriler, giriş çıkışlarının takibine yönelik fiziki güvenliğin sağlanması , internet ağını kullanarak internet hizmeti almak isteyen müşteri ve müşteri adaylarımızın sunulan hizmetlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek  , şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla  ,şirketimiz (BOTEK OTOMASYON) tarafından , Kişisel Verileriniz elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla KVKK 5.maddesine uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Web Sitemizi Kullanarak ziyaret eden Ziyaretçilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimize ait

Toplanan Kişisel Verileriniz Veri Kategorilerine göre  şunlardır:

KİMLİK

Ad Soyad

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİLERİ

Kişilere ait internet kullanım loglarının tutulması, internet sitesi ziyaretçilerinin site çerezleri tarafından ÇRZP-01 nolu Çerez Politikasında belirtilen amaçlar kapsamında tutulması.IP Bilgileri, giriş saati, çıkış saati .

Şirketimizi ziyaret eden Fiziki ziyaretçilerimize ve Potansiyel Müşterilerimize ait

Toplanan Kişisel Verileriniz Veri Kategorilerine göre  şunlardır:

 

KimlikAd Soyad, (Fiziki ve İnternet Ziyaretçileri)
İletişim ·       Eposta Adresi, Cep Telefon Numarası (Fiziki Ziyaretçiler)
İşlem Güvenliğiİnternet kullanım loglarının tutulması, IP Bilgileri, giriş saati, çıkış saati .(İnternet Sitesi Ziyaretçileri)

·

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Güvenlik Kamerası izleme kayıtları (ses kaydı yok).(Fiziki Ziyaretçiler)

Görsel ve İşitsel VeriTelekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze görüşme yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,(Fiziki Ziyaretçiler) Firmaya girişte kullanılan Kartlı Geçiş Sisteminde Biometrik  Veri İşlenmemektedir.
Sağlık VerisiVücut Isısı  (Temassız Isı ölçer ile ölçülmektedir.) HES Kodu,   HES Kodu Sorgulaması sonucu Covid-19 kapsamında Riskli Olup Olmadığı Bilgisi.

 

Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler‘’BOTEK OTOMASYON tarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokumanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.

Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları ;

Şirketimiz  tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti  Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,İşyeri güvenliğinin sağlanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu olarak KVKK gereği gerekli önlemlerin alınması.

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,    

Ziyaretçilerin  giriş çıkış kayıtlarının kontrolü  Şirket merkez binasına ,çalışanın giriş çıkışlarında güvenliğin sağlanması, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması gibi benzer yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçları ile,                                                                                                                                           

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  • Ziyaretçilerle ilgili İş Sağlığı Güvenliği önlemlerinin icrası,

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,                          

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, gerektiğinde Kolluk Güçlerine Kamera Kayıtlarını ibraz etmek.

Bilgi Güvenliğinin sağlanması.(İnternet Sitesi ziyaretçilerinin işlenen kişisel verilerinin güvenliği)

Amaçları ile,

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ,Vergi Levhamızda ve Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen ve yukarıdaki başlıklarda örneklediğimiz operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Hukuki Sebepleri ile

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimizin yasalar gereği yükümlülüklerini ifa etmesi ve sizin de güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile    toplamış olduğumuz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ,İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu , Sosyal Güvenlik Kurumu ,Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verileriniz;

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi  yada soruşturma amaçları ile Kolluk Güçlerine  aktarılabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile ;

Şirket avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket poltikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla  yukarıda açıklanan kurum/kuruluşlar başta olmak üzere benzer güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza,

KVKK’nın md. 5/2  ve md. 6/3 ‘de  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde md.8 ‘e göre aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Fiziksel Ziyaretçi olarak vermiş olduğunuz  Kişisel Verileriniz ,Kanunun emrettiği haller dışında 3.Kişilerle paylaşılmamaktadır.İnternet Sitemizi Ziyaretiniz esnasında otomatik yollarla işlenen IP bilgileriniz,siteye giriş,çıkış zamanınız ,kalma süreniz vb bilgiler (ÜLKE İSMİ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin  yurt dışındaki üçüncü kişilerle ,Kanunun 5.maddesinde belirtilen ,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedeni ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel veriler, şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi,Silinmesi,Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince (ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca) saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı olarak  ilgili kişinin  haklarının korunması veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

BOTEK OTOMASYONKişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında ayrıntılı olarak bu konular incelenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ,KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair Teknik ve İdari Tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından bu şartlar sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular,web sitemizden ulaşabileceğiniz  BOTEK OTOMASYONKVKK Aydınlatma Başvuru Formu’ nun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,tarafımıza iletilebilecektir.
  • İlgili kişi/Müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.
  • AŞAĞIDAKİ TABLODA BAŞVURU USULÜ AÇIKLANMIŞTIR:

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) 

BOTEK OTOMASYON

MERSİS NO: 4334 4866 3286 2582

 

Esenşehir Mah. Güneyli Sok. No:13/1 34776 Yukarı Dudullu / Ümraniye -İSTANBUL

Tel: +90 216 314 59 00

Fax: +90 216 527 75 35

botek@botekotomasyon.com

 

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ileZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

BOTEK OTOMASYONKEP ADRESİ:

botekotomasyon@hs01.kep.tr

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İlgili kişi/Müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

 

 

kvkk@botekotomasyon.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Tüm başvuru yöntemlerinde, başvurucuya ait şu bilgiler bulunmalıdır:

Ad, soyad ve imza,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu.

Aydınlatma Başvuru Formu