Takip Et:

Botek Otomasyon

Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon

Home Müşteri, Potansiyel Müşteri Aydınlatma Beyanı

BOTEK OTOMASYON MÜŞTERİ ,POTANSİYEL MÜŞTERİLER ve EĞİTİM KATILIMCILARI AYDINLATMA BEYANI

İşbu aydınlatma beyanının amacı BOTEK OTOMASYONA.Ş.(“Şirketimiz”) olarak, başta özel hayata ilişkin gizlilik olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını için yaptığımız uygulamalar ile ilgili bilgi sunmaktır.

Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri Sorumlusu Tanımı:
KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlarla  ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Kapsam :
Şirketimizde, Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimizin ,Eğitim  Katılımcılarımızın ,   Kişisel  Verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimize ve Eğitim Katılımcılarımıza ilişkin ,Veri Kategorilerine göre  Toplanan Kişisel Verileriniz;

KimlikAd Soyad,TC.Kimlik Numarası, Unvan, Hesap Numarası, Vergi Numarası,Firma Bilgileri, Firma Bilgileri, Vergi-Banka Bilgileri, Firma Referansları ,Banka Bilgileri, Firma Referansları (Potansiyel Müşterilerden Alınan Ve Onlara Verilen  Kartvizit /Satış Ve Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek Ve Firmalardan Çek Alımı/Satış Sonucu Gerçekleşen Alacağın Çekle  Tahsili İçin ; Potansiyel Müşterilerden Alınan Ve Onlara Verilen  Kartvizit /Satış Ve Pazarlama Faaliyetlerini Geliştirmek Amaçlı)
İletişim Cep Telefonu, İş Telefonu, Eposta Adresi, İş Adresi (Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ,Sözlesme, Şartname, Projeler İçin ,İcra Takipleri/Yasal Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi Amaçlı )
SağlıkVücut Isısı  (Temassız Isı ölçer ile ölçülmektedir.) HES Kodu,   HES Kodu Sorgulaması sonucu Covid-19 kapsamında Riskli Olup Olmadığı Bilgisi.
  • Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. Kişisel Veya Özel Nitelikli Kişisel Veriler ‘’BOTEK OTOMASYONtarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokümanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.

Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları ;

Şirketimiz  tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /Denetimi – Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Satış ve Pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amaçlı Potansiyel Müşterilerden alınan ve onlara kartvizit  ve tanıtım dokümanları verilmesi,Potansiyel Müşterilerden alınan ve onlara verilen  kartvizit /Satış ve Pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amaçlı ,Firmalardan Çek Alınması ,Satış sonucu gerçekleşen alacağın Çekle  tahsil edilebilmesi için.

Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması,

Ürün ve verilen Hizmetle ilgili Kalite kontrolün sağlanması,

Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi ,

İcra Takipleri/Yasal Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi Amaçlı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vb. ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Sözlesme, şartname ve projelerin hazırlık aşamalarında gerekli olması ,Müşteri şikayetlerinin azaltılması , müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,

Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, gibi benzer yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile ,

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarikçilerin ,anket ve eğitim katılımcılarının da  mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,      bilgilendirme yükümlülüklerine uymasını sağlamak,

Amaçları ile ,

Yukarıdaki Kişisel Verileriniz,aynı zamanda ;

Şirketimizin meşru menfaatleri, Şirketimiz tarafından yürütülen ,Vergi Levhamızda ve Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen ve yukarıdaki başlıklarda örneklediğimiz Operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi  Hukuki Sebeplerle ,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimizin yasalar gereği yükümlülüklerini ifa etmesi ve sizin de güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile  yukarıda sayılan çeşitli belge ve dokümanlarla  toplamış olduğumuz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ,İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu , Sosyal Güvenlik Kurumu ,Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verileriniz;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi amacı ile ,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi  yada soruşturma amaçları ile Kolluk Güçlerine  aktarılabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle;

Şirket avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla  yukarıda açıklanan kurum/kuruluşlar başta olmak üzere benzer güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve/veya yurt içinde ve/veya yurt dışındaki hizmet verilen kurumlara  gerekli tüm tedbirler ve (gerekmesi halinde) kişinin Açık Rızası Şirketimizce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, Proje amaçlı seyahatlerin planlamasında,fuar ,eğitim,iş gezisi amaçlı yurt dışı seyahatlerinde  iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun yapılması ,internet sitemize girdiğinizde otomatik olarak  yurtdışında bulunan sunucularla ve  e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel veriler, şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi,Silinmesi,Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince (ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca) saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı olarak  ilgili kişinin  haklarının korunması veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. BOTEK OTOMASYONKişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında ayrıntılı olarak bu konular incelenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ,KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair teknik ve idari tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından bu şartlar sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:                                                                                  

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ e ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular,web sitemizden ulaşabileceğiniz  BOTEK OTOMASYON KVKK Aydınlatma Başvuru Formu’ nun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,tarafımıza iletilebilecektir.
  • İlgili kişi/Müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.
  • AŞAĞIDAKİ TABLODA BAŞVURU USULÜ AÇIKLANMIŞTIR:

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) 

BOTEK OTOMASYON

MERSİS NO: 4334 4866 3286 2582

Esenşehir Mah. Güneyli Sok. No:13/1 34776 Yukarı Dudullu / Ümraniye -İSTANBUL

Tel: +90 216 314 59 00

Fax: +90 216 527 75 35

botek@botekotomasyon.com

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ileZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

BOTEK OTOMASYONKEP ADRESİ:

botekotomasyon@hs01.kep.tr

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İlgili kişi/Müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiylekvk@botekotomasyon.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Tüm başvuru yöntemlerinde ,başvurucuya ait şu bilgiler bulunmalıdır:

Ad, soyad ve imza,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu.