Takip Et:

Botek Otomasyon

Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon

Home ÇALIŞAN, ÇALIŞAN ADAYLARI, ÇALIŞAN YAKINLARI, TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI, HİSSEDAR ORTAKLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimiz ‘BOTEK OTOMASYON’ tarafından, 6698 Sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ gereği  aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmakta, aynı zamanda şirketimizin internet sitesi üzerinden yayınlanan AYDINLATMA BEYANI ‘nı da okuyup anladıktan sonra ,bu AÇIK RIZA Beyanınıbilgilendirmeye dayanan ,özgür iradenizle, aşağıdaki kişisel verilerinizin,  açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine aktarılmasına ve saklanmasına  ilişkin onayınız istenmektedir.

Kapsam :

Şirketimizde, Çalışanlar, Çalışan Adayları,Çalışan Yakınları (aile bireylerinin veya yakınlarının, İş Başvuru formunda referans olarak beyan edilen kişilerin) ,Hissedar /Ortak, Tedarikçi Çalışanları (sözleşme ve anlaşmaya bağlı uzaktan veya yerinde hizmet sağlayıcıları  ve çalışanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) , hukuki işlemlerin muhatabı Olan Kişi/KişilerinKişisel Ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Bu kapsamda ;Çalışan,Çalışan Adayları, Çalışan Yakınları , İş Başvurusunda gösterilen Referans Kişilere ait Kişisel Veriler,Hissedar/Ortak,Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanlarına ilişkin ,Veri Kategorilerine göre  Toplanan , Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen Kişisel Verileriniz şunlardır ;

Özlük·Maaş Bilgisi,Bordro Bilgileri ,Banka hesap numarası,Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri,

· İzin Bilgisi, Asgari Geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı,Sosyal Güvenlik Sicil Numarası, Sigorta Bilgileri, CV/ Özgeçmiş Bilgileri, Fotoğraf,

·İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izine çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon,

· Performans Değerlendirme Raporları,

· Çalışanın adı soyadı – (Yaptığı ihlal konusu tarihi v.s,, İSG Kayıtları/Ceza ve uyarı tutanaklar,ihlal için tutulan tutanaklar,)

· Ad Soyad, İşe Başlama Tarihi,İmza (Zimmet veTaahhüt Formu)

· Pasaport ve Vize Bilgileri ve Yurt Dışı Çıkışı için yasal süreçlerde gerekli olacak diğer belge verileri, iş seyahatleri bilgileri, Ehliyet bilgisi.

KimlikÇalışan Ad Soyad, TC.Kimlik Seri No, Cüzdan No, Doğum Yeri, İl İlçe Mahalle, Cilt No, Aile Sıra No., Sıra No, Kayıt No., Verildiği Yer, Veriliş Tarihi, Veriliş Nedeni, Önceki soyadı (Evli Kadın Çalışan için) ,Evlilik Cüzdanı Bilgisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu (Eş ve Çocuklar) Kişilerin Adı Soyadı, İmzası,T.C. Kimlik Numaraları , cinsiyeti, doğum tarihi, Ayakkabı Numarası, Giysi Bedeni, Boy, Kilo Bilgileri(İSG-İşyeri Hekimi), görevi, telefon numarası,yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,

· Ad soyad, İşe Başlama Tarihi, Teslim Alan, Teslim Eden ve İmza (Zimmet ve Taahhüt Formu )

İletişim · Eposta Adresi, Cep Telefon Numarası,Açık Adres bilgisi, Şirket İçi İletişim Bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Hukuki İşlem· Ad Soyad ,Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad ve Soyad Bilgisi (Bordro İcra ve Hukuk işlemleri için),

· İcra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri,

· İşe giriş tarihi, pozisyonu, ad soyad, yaptığı iş, kaza hakkında bilgi, saati, kaza sebebi ve sahitler v.s (İş Kazası Formu ve Kaza Tutanakları, İş Kazası Bildirim Formu)

· Ad Soyad ,Yaptığı İhlal Konusu, Tarihi v.s (İSG Kayıtları/Ceza ve uyarı tutanaklar,ihlal için tutulan tutanaklar)

· Çalışanın Adı Soyadı ,İmza ve Eğitim Sonrası Sınav notu Oryantasyon Eğitim Formu,Eğitim katılım formu, sınav kağıdı ve eğitim bilgi formu (İBYS Sistemine Giriş ve Takibi)

·  Ad Soyad, İşe Başlama Tarihi, Aldığı Ekipmanların Adı,Teslim Alan, Teslim Eden ve İmza (Zimmet ve Taahhüt Formu)

· İşe Giriş tarihi, pozisyonu, Adı Soyadı, yaptığı iş, kaza hakkında bilgi, saati, kaza sebebi ve sahitler (İş Kazası formu ve kaza tutanakları-İş kazası bildirim formu)

· Ad Soyad, İmza ,Zimmetli Araç Plakası ve Markası(Seyahat taahhütnamesi kaydı)

· Ad Soyad,TC .Kimlik Numarası,Banka Hesap Numarası(İş davalarının yürütülmesi ve takibi)

· Ad Soyad,Telefon Numarası,İmza,Eposta adresi ,TC Kimlik.Numarası, SGK numarası- (İcra Takipleri/Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi.)

Mesleki Deneyim· Ad Soyad ,Eposta,Telefon Numarası , Öğrenim durumu Sertifika ve Diploma Bilgisi , Kurs Bilgisi ve Katıldığı Eğitim/Seminer Bilgileri,

· Seminer Tarihi,Adı,Süresi,Öğrenim Düzeyi,Eğitim Sertifikasının Adı,Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum,Öğrenim Görülen Kurumun Adı,Fakülte/Bölümü,Sertifika Tarihi,Sertifikanın Süresi/Bitiş Tarihi,Öğrenimi Bitirme Derecesi,Başarı Durumu, Bitiş Tarihi ,Fotoğraf,

·       Geçmiş İş Tecrübeleri, İSG Eğitim sonrası Sınav Notu, Oryantaston Eğitim Formu,Eğitim Katılım Formu, Sınav Kağıdı ve Eğitim Bilgi Formu, Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Bilinen Yabancı Dil ve  Düzeyi,Öğrenim ile İlgili Açıklamalar,Öğrenim Tipi,Öğrenime Başlangıç Tarihi,Çalıştığı Bölüm,Çalıştığı Kurumun Adı,Eğitim Yeri,Eğitim Sertifikasının Adı,Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum )  Eğitim ve beceriler, Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu.

Risk Yönetimi· Ad Soyad, İmza ,Zimmetli Araç Plakası ve Markası. (İSG Faaliyetleri/Seyahat taahhütnamesi kaydı)

·Çalışanın Ad Soyad, Yaptığı İhlal Konusu, Tarihi v.s. (İSG Kayıtları/Ceza ve uyarı tutanaklar,ihlal için tutulan tutanaklar.)

· İşveren Vekili Adı Soyadı, Şirket Adresi, Vergi No’su, Şirket Kaşesi,Noter Onayı, İşgüvenliği Uzmanı Sicil No ve İşyeri Hekimi Sicil No’su ve Kaşeleri (İSG Faaliyetleri/Tesbit ve Öneri Defteri Kayıtları)

· Ad Soyad, İşe Başlama Tarihi, Teslim Alan, Teslim eden ve İmza.( Zimmet ve Taahhüt Formu)

Pazarlama· Ad Soyad,Unvan,Cep telefonu,İş Telefonu,eposta adresi. (Potansiyel Müşterilerden  alınan ve onlara verilen  kartvizit /Satış ve Pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amaçlı.)
Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık Bilgisi

 

 

 

Sağlık raporu(Akciğer Grafisi, Odiyometri (İşitme Testi), Renk körlüğünü kapsayan Göz Raporu, Kan Sayımı, Solunum Testi, Tetanoz Aşısı, Kan grubu kartı vb.), Sağlık Durumu (Engellilik durumu/tanımı/yüzdesi), Ameliyat, Kan grubu , Test sonuçları, Kronik Hastalık Durumu ,Ek-2 İşe Giriş ve Periyodik Muayene Kaydı varsa Meslek hastalığı Ön Tanı Kararı,Mesleki İş Riskleri, Alkol kullanma durumu, ve İş yerinde Çalışabilme Kararı,Sağlık Kayıtları ve Kronik Hastalık Takip Kayıtları (İSG Faaliyetleri kaynaklı- Projeler /Saha Çalışmalarında İşveren tarafından talep edilen veriler.) Özel sağlık sigortası poliçesi(Geçirdiği hastalıklar,yapılan tedaviler,alınan raporlar,aile yakınları dahil BT,MR,PET TARAMA,Sintigrafi tetkikleri, hamilelik durumu gibi Sağlık Verileri) hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri. Vücut Isısı  (Temassız Isı ölçer ile ölçülmektedir.)

HES Kodu,HES Kodu Sorgulaması sonucu Covid-19 kapsamında Riskli Olup Olmadığı Bilgisi.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriAdli Sicil Kaydı(Sabıka kaydı)
Görsel ve İşitsel Veri·Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları. Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.’’BOTEK OTOMASYON“Sosyal medya hesaplarında ve basında kullanılan görsel ve işitsel veriler.
DiğerTelefon tahsisi yapılması halinde telefon kullanımında oluşan veriler.

 

  • Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler‘’BOTEK OTOMASYON tarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokumanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, yukarıda açıklanan  Kişisel Verilerimin, Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, Sağlık Verilerimin BOTEK OTOMASYON tarafından işlenmesine, İş Sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve İş sözleşmesi gereği ile Sağlık Hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması ve yukarıda açıklanan diğer amaçlarla, mevzuat gereği paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılması; bu amaçlarla Kişisel Verilerimin, Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin ve Sağlık Verilerimin  İşlenmesi ile ilgili olarak,

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili vermiş olduğum Açık Rızam hakkında ayrıca BOTEK OTOMASYON tarafından şahsen ve internet sitesinde de bulunan AYDINLATMA BEYANI ile bilgilendirildiğimi, Haklarımı okuyup anladığımı beyan ederek,

Yukarıda detayları verilen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin AYDINLATMA BEYANI’nda ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişi ya da Kurumlara aktarılmasına;

Bilgilendirmeye dayanan, özgür irademle,

AÇIK RIZA VERİYORUM.

VERİ SAHİBİ

ADI SOYADI

Tarih-İmza

Bilgilendirmeye dayanan, özgür irademle,

AÇIK RIZA VERMİYORUM

VERİ SAHİBİ

ADI SOYADI

Tarih-İmza